Beste Leden!

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Oant no ta hawwe wy 1,5cm iis, we moatte minimaal 6 tot 7 cm hawwe. Wy hâlde de waarberjochten yn de gaten en hâlde jim op de hichte fan de iisoangroei. Hooplik sille wy jim gau sjen!