Historie

De geschiedenis van onze vereniging begint met een los briefje voor in het notulenboek waarop het volgende staat te lezen:
Naar aanleiding van een gehouden harddraverij van ingezetenen van Menaldumadeel bij de brug aan de Menaldumerweg, werd op initiatief van de heren Jan Bouma te Beetgumermolen, J. Waslander te Engelum en E. Zondervan te Beetgum op donderdag 24 januari 1946 in café Posthuma een vergadering belegd, met als doel om zo mogelijk tot het oprichten van een ijsclub te komen. Van de inititiatiefnemers werd alleen J. Bouma bij meerderheid in het bestuur gekozen, en vrij zeker. Omdat de beide anderen zeer weinig stemmen hadden wenste ook Jan Bouma niet in het bestuur te worden benoemd .

De eerste vergadering op 24 januari 1946.

Zeventig belangstellenden kwamen naar café Postma alwaar alle aanwezigen zich opgaven als lid. Uit de aanwezigen werd een bestuur gekozen, met de volgende verdeling wat betreft de vertegenwoordigde dorpen. Engelum twee, Beetgumermolen drie en Beetgum twee.
De volgende personen namen zitting in het bestuur: Sipke Dijkstra: voorzitter, S. Sinnema: secretaris, H.J. Veenman: penningmeester, G. Veenstra: vicevoorzitter en als lid de heren A. Brouwer, J.J. Bakker en J.W. Dijkstra

De opening van de baan

De winter van 1946 – 1947 was een lange koude winter die begon op 14 december en duurde tot half februari. Soms wel eens even dooiweer maar het ijs ging niet uit de sloten. Op maandag 16 december werd begonnen om de baan onderwater te zetten. Dit duurde tot woensdagmiddag en aangezien dit gebeurde onder strenge vorst werd al donderdagmorgen onder leiding van het bestuur en enkele belangstellenden gekeken hoe de baan er heen lag. Er lag nog een klein gedeelte open maar de rest van de baan lag er zodanig bij dat er gereden kon worden. J.W. Dijkstra van het bestuur had zijn schaatsen meegenomen naar de baan en zodoende kon worden vermeld dat op 19 december 1946 ’s morgens om half acht de eerste “streken” werden gezet op de nieuwe baan
van ijsclub “De Trije Doarpen”.

’s Middags om half twee werd de baan officieel geopend door wethouder Joh. K. Dijkstra vooraf gegaan door beide muziekkorpsen, die in optocht vergezeld van de leden naar de baan toe liepen.