Update iisoangroei

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Dizze moarn iisdikte wer efkes peild, 5 cm seit iismaster Piet. Dit is noch te min om de baan iepen te stellen. Sjoen de waarberjochten sil it der om spanne. Moarn mar wer efkes sjen.

Update iisoangroei

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

De iisbaan leit der al moai by. Der sit noch ien wynwek yn mar dizze is bûten de ridersbaan. Hjoed 4cm iis metten, we ha 6 tot 7 nedich. Moarn mar wer efkes sjen.